Vereedegung vum Här Ralph Gengler, expéditionnaire technique beim Naturmusée

D’Kulturministesch Sam Tanson huet den 28. Abrëll 2022 den Här Ralph Gengler vereedegt. Duerch en Arrêté ministériel vum nämlechten Dag gouf den Här Gengler zum Expéditionnaire technique beim Naturmusée genannt.

©MCULT
(vu l. op r.) Alain Faber, Direkter vum Naturmusée ; Ralph Gengler ; Sam Tanson, Kulturministerin

De Ralph Gengler schafft am Service technique vum Naturmusée.

Aktualiséiert