L'annuaire complet

Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch

Coordonnées complètes

Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch

4, Bvd. Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Adresse Postale

-
L-2912 Luxembourg
Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch
Téléphone Nom Titre Fonction Email GSM
247-66632 REDING Pierre Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch pierre.reding@mc.etat.lu
247-66632 SCHMIT Claude Coordinatrice vum Büro vum Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch claude.schmit@mc.etat.lu